Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen en transacties zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Een kopie van deze voorwaarden kunt U tevens downloaden via onderstaande koppeling.

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:KeyLink: KeyLink International, gevestigd en kantoorhoudende te Valkenswaard, en mede kantoorhoudende te Lommel België, handelend onder de naam KeyLink International, dan wel KeyLink Consultancy, dan wel KeyLink Services, dan wel KeyLink;
  Koper: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie KeyLink een overeenkomst heeft gesloten of met wie KeyLink ter zake in onderhandeling is;
  Partijen: KeyLink of Koper
  Overeenkomst: elke overeenkomst tussen KeyLink en Koper, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
  Zaken: alle zaken en/of diensten en/of andere presentaties die het voorwerp zijn van een Overeenkomst en die KeyLink verkoopt en levert respectievelijk verleent respectievelijk verricht onder de handelsnaam KeyLink International, dan wel KeyLink Consultancy, dan wel KeyLink Services, dan wel KeyLink;Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden mede verstaan: per telefax en per e-mail.
 2. Toepasselijkheid
  • 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.
  • 2.2 TOEPASSELIJKHEID VAN DOOR KOPER GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.
  • 2.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgewezen.
  • 2.4 Koper kan voor toekomstige Overeenkomsten geen rechten ontlenen aan op enig moment overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden.
  • 2.5 Indien KeyLink in voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden nageleefd, brengt dit niet mee dat KeyLink het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
  • 2.6 Indien en voor zover op enige bepaling in deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 3. Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst
  • 3.1 Alle aanbiedingen van KeyLink zijn vrijblijvend en, tenzij anders wordt aangegeven, niet langer dan 30 dagen geldig. KeyLink heeft het recht haar aanbiedingen binnen drie werkdagen na de aanvaarding te herroepen.
  • 3.2 Alle bij aanbiedingen verstrekte inlichtingen, specificaties, documenten, tekeningen en berekeningen gelden steeds bij benadering en zijn voor KeyLink slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
  • 3.3 Aanbiedingen, documentatie, voorschriften, tekeningen, berekeningen enz. blijven eigendom van KeyLink, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Het is Koper niet toegestaan de hier bedoelde aanbiedingen, documentatie enz. zonder toestemming van KeyLink in origineel of afschrift aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven. Bij iedere overtreding van dit verbod is Koper aan KeyLink een boete verschuldigd van 20% van het in de aanbieding door KeyLink genoemde totaalbedrag, met een minimum van EUR 450 per overtreding, onverminderd het recht van KeyLink op schadevergoeding op grond van de wet.
  • 3.4 Een Overeenkomst wordt geacht pas tot stand te komen wanneer KeyLink deze schriftelijk bevestigd dan wel wanneer Keylink een begin maakt met de uitvoering ervan.
  • 3.5 Tussen Partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van Koper zoals deze door KeyLink is ontvangen, als juist. Op KeyLink rust geen enkele verplichting om Koper middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door Koper te kunnen opsporen of corrigeren. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van Koper.
  • 3.6 Indien de Overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, is het door KeyLink gearchiveerde exemplaar van de Overeenkomst niet toegankelijk voor Koper.
  • 3.7 Afspraken of wijzigingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gemaakt, binden KeyLink slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
  • 3.8 Indien KeyLink met twee of meer natuurlijke dan wel rechtspersonen een Overeenkomst sluit, is ieder van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die Overeenkomst voortvloeien.
  • 3.9 KeyLink is bevoegd haar rechten en bevoegdheden uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Zonder schriftelijke toestemming van KeyLink is Koper niet bevoegd zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
  • 3.10 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden leveringen op grond van een Overeenkomst niet op basis van exclusiviteit.
 4. Omschrijving, kwaliteit en reclames
  • 4.1 KeyLink zal Koper de Zaken leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid, zoals in de orderbevestiging omschreven c.q. zoals door KeyLink geaccepteerd, zij het dat geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, maten, gewichten en dergelijke toelaatbaar zijn, voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan een normaal gebruik van de Zaken.
  • 4.2 KeyLink heeft het recht een wijziging in de modellen van haar Zaken aan te brengen, evenals om in voorkomende gevallen het model te leveren dat in de plaats is gekomen van een niet meer te leveren model.
  • 4.3 KeyLink staat er uitsluitend voor in dat de Zaken geschikt zijn voor een normaal gebruik zoals in de productomschrijving of gebruiksaanwijzing wordt aangegeven. KeyLink staat er niet voor in dat de Zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor Koper deze wil bestemmen, tenzij Koper dit doel aan KeyLink kenbaar heeft gemaakt en KeyLink schriftelijk heeft gegarandeerd dat de Zaken ook voor dit aldus kenbaar gemaakte doel geschikt zijn.
  • 4.4 Koper dient de gekochte Zaken bij aflevering direct te (Laten) onderzoeken. Koper controleert daarbij in elk geval:
   • a. of de verpakking, emballage en uitwendige staat van Zaken in orde is;
   • b. of de juiste Zaken zijn geleverd;
   • c. of de geleverde Zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
   • d. of de afgeleverde Zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik van de Zaken.
  • 4.5 Reclames betreffende de verpakking, de emballage en de uitwendige staat van de Zaken moeten direct op de vrachtbrief of ontvangstbewijs aangetekend worden. Reclames betreffende zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 3 dagen na aflevering aan KeyLink kenbaar gemaakt te worden. Niet zichtbare gebreken dient Koper binnen 5 dagen na ontdekking en in elk geval binnen de in artikel 11 genoemde garantietermijn kenbaar te maken.
  • 4.6 Alle reclames dienen schriftelijk te geschieden aan het adres van KeyLink binnen de hiervoor aangeduide termijnen op straffe van verval van rechten van Koper.
  • 4.7 Ook indien Koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken mogen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan KeyLink worden geretourneerd.
  • 4.8 Koper zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien Koper geen medewerking verleent of onderzoek anderszins niet mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Koper ter zaken geen aanspraken. Koper is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de Zaken te zorgen.
  • 4.9 Uitsluitend indien een gebrek als zodanig door KeyLink wordt erkend, is Koper gerechtigd de betaling van 5% van de prijs van de betrokken Zaken op te schorten, totdat het gebrek hersteld is.
 5. Prijzen, prijswijziging
  • 5.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW.
  • 5.2 De prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Indien in deze factoren na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering een wijziging optreedt zonder dat KeyLink daarop in redelijkheid invloed kan uitoefenen, heeft KeyLink het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Koper door te berekenen. Slechts indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt ten opzichte van de overeengekomen prijs, heeft Koper binnen 14 dagen nadat KeyLink dienaangaande schriftelijk heeft geïnformeerd, het recht de Overeenkomst door een aan KeyLink gerichte schriftelijke en per aangetekend schrijven verzonden verklaring te ontbinden.
  • 5.3 Bij een order die de totale verkoopwaarde van EUR 100 (exclusief BTW) niet overtreft, wordt ter zake van orderkosten een toeslag van EUR 20 in rekening gebracht.
 6. Levering, levertijd, risico
  • 6.1 Levering geschiedt exclusief verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • 6.2 De opgegeven levertijd is geen fatale termijn.
  • 6.3 Tenzij er aan de zijde van KeyLink sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 12, dient Koper bij overschrijding van de levertijd met mee dan 30 dagen KeyLink schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren, bij gebreke waarvan de Koper het recht heeft de Overeenkomst door middel van een aan KeyLink gerichte schriftelijke en per aangetekend schrijven verzonden verklaring te ontbinden.
  • 6.4 Bij overschrijding van de levertijd, om welke reden dan ook, is KeyLink nimmer aansprakelijk voor de daardoor bij Koper of derden ontstane schade.
  • 6.5 KeyLink heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Zaken eenmaal aan Koper aan te bieden. Een aanbod tot levering wordt met levering gelijkgesteld. In het geval Koper weigert de Zaken in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, de opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van Koper. In geval van weigering tot afname zal KeyLink niet eerder gehouden zijn de Zaken alsnog af te leveren, dan nadat Koper de overeengekomen prijs heeft voldaan, zulks met inbegrip van de als gevolg van de weigering tot afname door KeyLink gemaakte kosten.
  • 6.6 Het is KeyLink toegestaan verkochte Zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de Zaken in gedeelten worden geleverd, is KeyLink bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
  • 6.7 KeyLink is gerechtigd om de levering zonder opgave van redenen onder rembours te doen geschieden.
  • 6.8 KeyLink is niet gehouden tot levering zolang de vorige leveringen waarvan de koopsom opeisbaar is, nog niet ten volle zijn betaald.
  • 6.9 Het risico van verlies of beschadiging van Zaken die voorwerp zijn van de Overeenkomst, gaat op de Koper over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Koper of van een door de Koper gebruikte hulppersoon of ingeschakelde derde zijn gebracht. Indien Koper om welke reden dan ook niet bereid en/of in staat is de Zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, gaat het risico op het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip van levering op Koper over.
 7. Verpakking, beveiliging, transportverzekering
  • 7.1 Tenzij de aard van de Zaken zich daartegen verzet, zal KeyLink de te leveren Zaken behoorlijk verpakken.
  • 7.2 KeyLink zal de te leveren Zaken op zodanige wijze beveiligen, dat deze bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
  • 7.3 KeyLink zal de Zaken voor de duur van het transport verzekeren. Iedere aansprakelijkheid van KeyLink ter zake van de verzending is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten transportverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.
 8. Opslag en retournering
  • 8.1 Wanneer Koper om welke reden dan ook niet in staat is de Zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal KeyLink, als haar opslagmogelijkheden dit toelaten, op verzoek van Koper de Zaken bewaren en beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij op de door Koper opgegeven plaat(sen) zijn bezorgd c.q. door Koper zijn afgenomen.
  • 8.2 Koper is verplicht KeyLink de opslagkosten volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de Zaken voor verzending gereed zijn, dan wel wanneer dit een later tijdstip is, vanaf de overeengekomen leveringsdatum.
  • 8.3 In geval van de onder 8.1 of 8.2 bedoelde situatie is KeyLink gerechtigd Koper voor het bedrag van de order te factureren, welk bedrag de Koper dient te voldoen overeenkomst het in artikel 10 bepaalde.
  • 8.4 Koper is uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van KeyLink gerechtigd geleverde Zaken aan KeyLink te retorneren. De Zaken dienen door Koper in de oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd en verzegeld te zijn van een bewijs van aankoop van deze Zaken bij KeyLink (kopie factuur, pakbon). Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de retornering van de Zaken franco naar de door KeyLink opgegeven plaat(sen). Het transportrisico is voor Koper. KeyLink zal de geretourneerde Zaken visueel inspecteren, testen en zo nodig herverpakken. Na terugneming door KeyLink zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op terugneming gevallen kosten. Deze kosten worden tussen Partijen reeds nu voor alsdan vastgesteld op tenminste 20% van de oorspronkelijke koopprijs.
  • 8.5 KeyLink behoudt zich onder meer het recht voor incourante c.q. speciaal voor Koper op bestelling geleverde Zaken niet retour te nemen.
 9. Eigendomsvoorbehoud
  • 9.1 De door KeyLink geleverde Zaken blijven het eigendom van KeyLink totdat Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met KeyLink gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
   • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren Zaken zelf,
   • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door KeyLink verrichte of te verrichten diensten;
   • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Koper van (een) koopovereenkomst(en).
  • 9.2 Door KeyLink afgeleverde Zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen zonder schriftelijke toestemming van KeyLink niet aan derden worden vervreemd, verpand of anderszins op enigerlei wijze worden bezwaard. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van Koper om de hier bedoelde Zaken te verkopen en te leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering.
  • 9.3 Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is KeyLink gerechtigd afgeleverde Zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij Koper of bij derden die de zaak voor Koper houden, weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 25% van het door hem verschuldigde per dag, onverminderd het recht van KeyLink op schadevergoeding op grond van de wet. Na terugneming zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke aankoopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
  • 9.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht KeyLink zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 10. Betaling, incasso
  • 10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel als is overeengekomen, zonder korting of verrekening, uit welken hoofde dan ook.
  • 10.2 Betaling dient te geschieden ten kantore van KeyLink of op een door KeyLink aan te wijzen rekening.
  • 10.3 Koper is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
  • 10.4 Tijdens zijn verzuim is Koper over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 4% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
  • 10.5 In geval van liquidatie, faillissement of al dan niet voorlopige surseance van betaling van Koper worden de verplichtingen van Koper onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt indien op enig vermogensbestanddeel van Koper executoriaal beslag wordt gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een maand wordt opgeheven.
  • 10.6 Door Koper gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  • 10.7 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, die voor KeyLink verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten tegenover Koper, komen voor rekening van Koper. De buitenrechtelijke kosten bedragen tenminste dan 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00.
  • 10.8 Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van KeyLink, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kan worden gedaan, zal Koper een gehele of gedeeltelijke aanbetaling doen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 11. Garantie een aansprakelijkheid
  • 11.1 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, verstrekt Keylink op alle door haar geleverde Vestamatic besturingen plus bijbehorende accessoires een jaar fabrieksgarantie na productiedatum. Op besturingen van het merk Warema verstrekt KeyLink een fabrieksgarantie van twee jaar na productiedatum. De in dit artikel omschreven fabrieksgarantie heeft uitsluitend betrekking op het optreden van materiaal- en constructiefouten. Op de fabrieksgarantie zijn de navolgende bepalingen van toepassing.
  • 11.2 De aangegeven garantietermijnen zijn van toepassing onder de voorwaarde dat onderhoud aan de installatie wordt gepleegd conform de voorschriften van de fabrikant.
  • 11.3 Indien Koper een storing aan of een onjuiste werking van de geleverde Zaken constateert die hij toeschrijft aan materiaal- dan wel constructiefouten, dienen de Zaken, voorzien van een klachtomschrijving, franco en goed verpakt, binnen veertien dagen na een dergelijke constatering geretourneerd te worden aan KeyLink. Koper dient daarbij duidelijk te vermelden dat hij aanspraak maakt op zijn rechten uit hoofde van de in dit artikel vervatte garantie. Ook hier geldt dat Zaken na voorafgaande schriftelijke toestemming aan KeyLink mogen worden geretourneerd.
  • 11.4 Na ontvangst van de Zaken zal KeyLink onderzoeken op Koper terecht aanspraak maakt op zijn rechten uit hoofde van de garantie. Indien KeyLink vaststelt dat dit inderdaad het geval is, zullen de Zaken door KeyLink kosteloos worden gerepareerd of vervangen en franco aan Koper worden geretourneerd.
  • 11.5 Onder een storing of een onjuiste werking van de afgeleverde Zaken c.q. materiaal- en constructiefouten worden niet mede begrepen de invloeden door illegale zenders, draadloze hoofdtelefoons, draadloze geluidsboxen en andere toepassing met hoogfrequent signalen op het hoogfrequent bedieningssignaal van de door KeyLink geleverde ontvangers. KeyLink is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door de onvrijwillige bediening van een geleverde ontvanger als gevolg van de aanwezigheid van hoogfrequent stralen uit andere bron dan voor de bediening van de ontvanger is bedoeld. Op kosten van Koper kan een betrokken installatie worden gemodificeerd tot een installatie met vaste bedrading. KeyLink is evenmin aansprakelijk voor de financiële en andere gevolgen die een dergelijke modificatie heeft voor het bedieningsgemak van de bewuste installatie.
  • 11.6 De in dit artikel vervatte garantie vervalt, indien de schade het gevolg is van het feit dat Koper of zijn afnemer de Zaken heeft gebruikt op een wijze die in strijd is met de verstrekte gebruiksaanwijzing of met het in die gebruiksaanwijzing vermelde gebruiksdoel zoals weergegeven in de productomschrijving. De Zaken zijn uitsluitend geschikt om gebruikt te worden bij de elektrische bediening/automatische besturing van zonwering, rolluiken, raamdecoratie, rolschermen, beglazing, garage- en industriële deuren. Ieder gebruik van de Zaken voor een ander dan hierboven omschreven doeleinde leidt tot verval van de garantie, tenzij KeyLink schriftelijk aan Koper heeft gegarandeerd dat de Zaken ook geschikt zijn voor het doel zoals Koper dat aan KeyLink schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. De garantie strekt zich voorts niet uit tot beschadigingen of defecten die het gevolg zijn van vocht, gewelddadige of onoordeelkundige behandeling, overbelasting, verkeerd gebruik van accessoires, onjuiste elektrische aansluitingen in strijd met de geldende installatievoorschriften en aandachtspunten zoals vermeld in de catalogus of toepassing en gebruik van verkeerd schakelmateriaal. Besturingscomponenten welke op verzoek van de koper volledig zijn vergoten tegen vocht, vallen geheel buiten de garantie. De garantie vervalt ook indien de Zaak geopend of gedemonteerd is geweest en/of duidelijke sporen van vernieling of andere schade vertoont.
  • 11.7 Koper is bij wederverkoop verplicht de bij door KeyLink geleverde Zaken meegeleverde handleiding te overhandigen aan derden.
  • 11.8 Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen zouden verzetten, en behoudens opzet of grove schuld van haar zelf of van haar leidinggevende ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van KeyLink beperkt als hieronder in 11.9 en 11.10 wordt omschreven.
  • 11.9 Behoudens voor zover onder haar aansprakelijkheidsverzekering een hoger bedrag wordt uitgekeerd, is de aansprakelijkheid van KeyLink beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van het tot vergoeding verplichtende handelen dan wel nalaten voorzienbaar was met als maximum het bedrag van de netto factuurwaarde van de levering/prestatie die de vordering van Koper en/of derden tot gevolg heeft gehad.
  • 11.10 KeyLink is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen en zaken. KeyLink is derhalve onder meer niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade, zoals gederfde winst, gemiste besparingen en verminderde goodwill.
  • 11.11 KeyLink is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zonwering die bestuurd wordt door een, door KeyLink geleverde zon- en windautomaat die door de gebruiker zelfstandig ingesteld kan worden.
  • 11.12 Koper dient KeyLink te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die tegenover derden op KeyLink zou kunnen rusten met betrekking tot door KeyLink geleverde of te leveren Zaken. Koper dient de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan KeyLink te vergoeden.
  • 11.13 KeyLink is niet verder aansprakelijk, uit welken hoofde dan ook, dan voor zover dit uit dit artikel voortvloeit.
  • 11.14 In geen geval is KeyLink aansprakelijk indien Koper de schade niet uiterlijk 14 dagen nadat hij deze heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren, schriftelijk aan KeyLink heeft gemeld.
  • 11.15 Op straffe van algeheel verval van zijn recht op schadevergoeding is Koper verplicht KeyLink alle gewenste medewerking te verlenen bij haar onderzoek naar de oorzaak, de aard en de omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.
  • 11.16 KeyLink bedingt alle verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid tegenover Koper kan inroepen, mede ten behoeve van al diegenen voor wier gedragingen zij als gevolg van de wet aansprakelijk zou zijn.
  • 11.17 Verrekening met niet door KeyLink erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorderingen is niet toegestaan.
 12. Overmacht
  • 12.1 Onder overmacht aan de zijde van KeyLink wordt mede verstaan elke redelijkerwijs van de wil van KeyLink onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderd. Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van KeyLink komen zijn oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, aanwezigheid of dreiging met “fall-out”, oproer, molest, brand -, water – en rookschade, overstroming en andere natuurrampen, sabotage, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, ziekte van personeel, transportproblemen, in -, uit – en/of doorvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, breuk of defecten aan machines die van bijzondere aard zijn en specifiek voor het product zijn vervaardigd, storingen in de levering van energie, computerstoringen en niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van KeyLink.
  • 12.2 Wanneer KeyLink door overmacht verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel te hare keuze de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
  • 12.3 Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, is zowel KeyLink als Koper bevoegd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke en per aangetekende post aan de wederpartij verzonden mededeling met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat één van de Partijen recht op schadevergoeding kan doen gelden.
  • 12.4 Wanneer overmacht intreedt terwijl de Overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, heeft Koper, wanneer door overmacht de resterende levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de Zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de Overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte door opzegging te ontbinden, onder de verplichting hetgeen hem reeds is geleverd naar KeyLink terug te zenden voor rekening en risico van Koper, op voorwaarde dat Koper kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de Zaken door Koper niet meer doeltreffend kan wordt gebruikt als gevolg van het niet afleveren van de resterende Zaken.
 13. Annuleringsvergoeding
  • 13.1 In geval van annulering van een bestelling door Koper is deze een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de totale bruto bestelwaarde, onverminderd het recht van KeyLink op volledige schadevergoeding. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering geschiedt, terwijl Koper er al van in kennis is gesteld dat de aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden.
 14. Ontbinding
  • 14.1 KeyLink is bevoegd de Overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke, aan Koper gerichte, verklaring te ontbinden:
   • wanneer koper enige contractuele verplichting niet nakomt en ondanks een schriftelijke en per aangetekende post verzonden sommatie van KeyLink in gebreke blijft binnen een week aan haar contractuele verplichtingen te voldoen;
   • wanneer Koper in staat van faillissement wordt verklaard of al dan niet voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door bijvoorbeeld beslaglegging of ondercuratelestelling de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, evenals wanneer koper overlijdt, evenals bij een (voorgenomen) stillegging of liquidatie van het bedrijf en/of bij een (voorgenomen) ontbinding van de vennootschap van Koper.
  • 14.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. In geval van deze ontbinding verbeurt Koper, bij wijze van boete, een bedrag van 35% van de koopprijs, onverminderd de aanspraken van KeyLink op schadevergoeding op grond van de wet, onder meer ter zake van winstderving en transportkosten.
  • 14.3 Buiten de elders in de algemene voorwaarden genoemde ontbindingsmogelijkheden heeft Koper niet het recht de Overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming van KeyLink. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door KeyLink, is Koper nadat hij ten minste twee schriftelijke ingebrekestellingen heeft verzonden, bevoegd de ontbinding van de Overeenkomst voor de Rechter te vorderen.
 15. Toepasselijk recht en geschillen
  • 15.1 De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.
  • 15.2 Alle geschillen tussen Partijen die behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank, worden in eerste instantie bij uitsluiting beslecht door de (voorzieningenrechter van de) Rechtbank Endhoven, tenzij KeyLink er de voorkeur aan geeft de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van Koper.
 16. Wijzigingen van de voorwaarden
  • 16.1 KeyLink is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
  • 16.2 De wijzigingen treden in werking op het moment dat deze zijn medegedeeld of- indien KeyLink een bepaald tijdstip noemt waarop de wijzigingen in werkingen zullen treden – op het aldus genoemde tijdstip.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden KeyLink International.pdf